EGYESÜLETI HORGÁSZREND

  1. AZ EGYESÜLET VÍZTERÜLETEINEK NEVE, HATÁRAI:

 

A Holt-Marcalnak a gyirmóti kereszttöltéstől a Rába folyó töltésébe épített zsilipig terjedő szakasza, ( a terület víztérkódja: 08-131-1-1 )

valamint a Pándzsa patak a veszprémi vasútvonal hídjától a Holt-Marcalba való betorkolásáig (a terület víztérkódja: 08-174-1-1 ).

 

Kijelölt kíméleti terület a Holt-Marcalon (Felsővíz) a Malom-árok jobb oldalán, a Kőhídi-ároktól az összefolyásig terjedő szakasz, a Marcal- tavon (Alsóvíz) a szigetek, a Pándzsa-patak torkolatától kezdődő nádas teljes szakasza, a Patkó jobbpartja és a tó közötti mocsaras terület.

A kijelölt kíméleti területeken egész évben TILOS a horgászat!

 

Éves vendégjeggyel, hetijeggyel, napijeggyel a Pándzsa-patakon, a Marcal-tó (Alsóvíz) teljes területén, beleértve az ún. „Patkót” is, a Felsővízen az ún. „Malomárok” területén lehet horgászni. Ezen engedélyek birtokosai a Felsővíz azon részén, ahol tanyarendszer van érvényben, csak a tanyatulajdonos hozzájárulásával, tanyahasználati engedéllyel horgászhatnak.

  1. A TAGOK KÖTELESSÉGEI

Az egyesület tagjai kötelesek megismerni és betartani a horgászatra és környezetvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokat. A horgászat során figyelembe kell venni és be kell tartani a „Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló” hatályos törvény, a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendelet, a MOHOSZ Országos Horgászrendje, és az Egyesület Horgászrendje által meghatározott szabályokat és korlátozásokat. Az egyesületi horgászrend által részletesen nem szabályozott kérdésekben az Országos Horgászrend a mérvadó.

A tagok kötelesek a horgászat és a közösségi magatartás etikai normáinak betartására. Az etikus magatartás követelményeit az egyesület Etikai és Fegyelmi Szabályzata tartalmazza.

Az egyesület tagja köteles az általa észlelt, a horgászrend megsértésével, vagy természetkárosítással kapcsolatos cselekményeket az egyesület vezetőinek, illetve az egyesület által megbízott halászati őröknek bejelenteni.

A tagok kötelesek az egyesület által megbízott halászati őrök, társadalmi halőrök, az egyesület vezetőségének tagjai, illetve az egyesület vezetősége által a horgászok ellenőrzésével megbízott egyéb személyek (területi csoportvezetők „szektorfelelősök”) számára magukat személyazonosító okmány felmutatásával igazolni, horgászigazolványukat, területi engedélyüket, és az egységes horgászokmányt ellenőrzésre átadni. A tagok az ellenőrzés során az együttműködést nem tagadhatják meg.

A tag a területi jegy megváltásával tudomásul veszi, hogy róla szabályszegés gyanúja esetén a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A tagok kötelessége a vízi élővilág aktív védelme: a tagok mindannyian kötelesek az egyesület vezetősége által meghatározott esetekben az egészségi állapotuk és fizikai erejük által lehetővé tett mértékben, a halállomány védelmében, a természeti környezet megóvásában, a halállományt veszélyeztető körülmények elhárításában rész venni. Ebbe a körbe tartozik az esetleges halpusztulások következményeinek felszámolása, az inváziós fajok elleni aktív védekezés, szükséghelyzetben a műtárgyak megóvása.

 

 

III. A HORGÁSZAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

 Az egyesület vízterületein, mint kizárólagos horgászvizeken mindennemű halászati tevékenység tilos! Kivételt képez az állománymentő és szelektáló, valamint a tudományos kutatási célokat szolgáló halászat, fenti tevékenységekre kizárólag az egyesület vezetője adhat ki engedélyt!

A horgászat során a környezet védelmét mindenkor szem előtt kell tartani! A horgász a horgászhely elfoglalása előtt az esetlegesen ott található szemetet köteles eltávolítani, annak elhagyása után szemetet nem hagyhat hátra. Tilos az összegyűjtött szemetet a vízparton tárolni! Tilos a meglévő növényzettel benőtt területek megbontása, a horgászhely, a vízpart jellegének megváltoztatása, a horgászhely kialakítása, karbantartása során, természetidegen anyag (kő, beton, tégla) felhasználása!

 A vízparti sátorozás a vonatkozó hatósági és közegészségügyi szabályok betartása mellett egyhuzamban legfeljebb három nap időtartamig megengedett! A 24 órán túlnyúló táborozást a horgász köteles az egyesület vezetőségének, vagy a halőri csoportvezetőnek telefonon bejelenteni. A táborozás befejezésekor a sátrat le kell bontani! A vízpartra lakókocsi, lakóautó nem telepíthető! A három naptári napon túl tervezett táborozásra kizárólag előzetes bejelentkezést követően az Egyesület vezetősége adhat engedélyt. A vízparton való életvitelszerűen végzett folyamatos táborozás tilos!

A horgászat nem lehet anyagi haszonszerzés eszköze: a kifogott hal eladása, gazdasági jellegű cseréje szigorúan tilos!

A fogási naplóba a kifogott és megtartani kívánt méret és darabszám korlátozással is védett halfajok egyedeit haladéktalanul, a horogtól való megszabadítás után, még a szerelék újradobása előtt be kell írni! A horgász a megtartani kívánt zsákmányt köteles a horgászat befejezéséig a horgászhelyen tartani!

Az Országos Horgászrendtől eltérően vízterületünkön a megtartható nemes halak méretkorlátozásai a következők: ponty 35 cm, amur 50cm, csuka 45 cm, süllő 45cm, harcsa 80 cm. A kifogott 5 kg-nál nagyobb pontyot, süllőt, csukát valamint a 10kg tömeget meghaladó amurt megtartani tilos, azt a vízbe kíméletesen és haladéktalanul vissza kell helyezni! A kifogott hal tömegének pontos megállapítása a horgász kötelessége. Éves területi engedély birtokában naptári havonta 1db a 10kg-os súlykorlátozást meghaladó amur megtartható!

Az Országos Horgászrendtől eltérően a méret és darabszám korlátozással védett halfajok egyedeiből a felnőtt horgász naponta fajonként 2 db-ot, összesen 4 db-ot, az ifjúsági horgász fajonként 2 db-ot, összesen 3 db-ot tarthat meg. Ponty halfajból adott naptári héten (hétfő 0 órától vasárnap 24 óráig) legfeljebb 6 db, ifjúsági területi engedéllyel hetente 3 db tartható meg

Ragadozóhalakból ( Csuka, harcsa, süllő, kősüllő, balin) adott naptári héten (hétfő 0 órától vasárnap 24 óráig) legfeljebb 4 db, ifjúsági területi engedéllyel hetente 2 db tartható meg

 

Az Országos Horgászrendtől eltérően éves területi engedéllyel a felnőtt horgász 35 db, az ifjúsági horgász 17db pontyot tarthat meg. (1/2-éves területi engedéllyel a felnőtt 17 db pontyot tarthat meg).

 

Az Országos Horgászrendtől eltérően éves területi engedéllyel a felnőtt horgász a méret és darabszám korlátozással védett halfajok egyedeiből (a pontyot is beleértve) összesen 60db-ot, a felnőtt féléves területi jeggyel valamint az ifjúsági horgász 30 db-ot tarthat meg. Az engedélyezett darabszám kifogása után új területi engedély nem váltható!

Gyermekhorgász éves területi jegy birtokában fajtól függetlenül napi 1 db, heti 2db, éves viszonylatban összesen 10 db nemes halat tarthat meg.

Az őshonos és idegenhonos darabszám korlátozással nem védett „egyéb” halfajok egyedeiből a felnőtt, ifjúsági, és gyermekhorgász egyaránt naponta összesen 10 kg-ot tarthat meg, amelyből legfeljebb 5 kg lehet a darabszám korlátozással nem védett őshonos „egyéb” hal.

A halászati törvény által biztosított lehetőséggel élve a törpeharcsák mindkét faját kötelezően gyérítendő halfajjá minősítjük! A kifogott törpeharcsát visszadobni szigorúan tilos!

 

A csuka fajlagos fogási tilalmának kezdetétől a süllő fajlagos fogási tilalmának végéig ragadozó halakra célzottan horgászni, élő és döglött csalihalat, halszeletet, műcsalit a horgászhelyen és a horgászcsónakban tartani, azzal horgászni, továbbá balint, csukát, kősüllőt, sügért, süllőt megtartani tilos! Kivételt képez a célzott harcsahorgászat, amely kifejezetten harcsázó szerelékkel és 15 cm-nél nem kisebb élő csalihallal használható!

A harcsázó szerelék meghatározása: legalább 0,5 mm-nél vastagabb monofil, vagy 0,3 mm-nél vastagabb fonott főzsinórral szerelt felszerelés, amelynek végszereléke valamely a harcsahorgászatnál használatos úszós rendszer (álló vagy fekvő stupek, bója) szerint van összeállítva.

A horgász sötétedés után köteles horgászhelyét folyamatosan, a víz és a vízpart felőli is, (amennyiben szükséges több fényforrás alkalmazásával) jól láthatóan megvilágítani!

 

Etetőhajó használatának szabályai: vízterületünkön etetőhajót csak a területi engedély mellé kiegészítő engedélyként megvásárolt ún. behúzós engedély birtokában lehet használni. A behúzós engedély megvásárlása esetén az etetőhajót kizárólag etetésre, valamint bojlis és harcsahorgászatra alkalmas végszerelék bejuttatására lehet használni. A bojlis szerelék meghatározása: A horgász szerelékenként egy darab, egy ágú horoggal horgászhat. A hajszálelőkés, élettelen csali felkínálása kötelező irányelv. Fonott főzsinórok használata tilos! Fonott előtétzsinór maximálisan 20 méteres hosszúságban használható. A felszerelések a partvonalra merőlegesen húzhatók be, oldalra eltérni csak a többi horgász zavarása nélkül lehet. A behúzós engedély birtokosa kizárólag saját végszereléke behordására jogosult! Amennyiben több horgász használ egy etetőhajót, a kiegészítő behúzós engedéllyel mindegyiküknek rendelkeznie kell! Behúzós engedély nélkül etetőhajót használni, azt a horgászat ideje alatt a horgászhelyen, gépjárműben tárolni tilos! Etetőhajó használatával és behordásos módszerrel éves szinten összesen 15 db méret és darabszám korlátozással védett nemeshal (kizárólag ponty, amur és harcsa) tartható meg, amely az éves fogási kvótába beleszámít! A behúzásos módszerrel kifogott és esetlegesen megtartani kívánt halat, a fogási naplóban és a fogási napló vezetésével megegyező módon, a behúzós engedély hátoldalán is rögzíteni kell!

 

  1. FELSŐVÍZ HORGÁSZRENDJE:

Ezen a vízszakaszon egész évben tanyarendszer van érvényben, más tanyája csak a tanyatulajdonos engedélyével vehető igénybe. A tanyahasználati engedély csak a tárgyévre vonatkozik, és kizárólag abban az esetben érvényes, ha azt az egyesület vezetőségének valamely tagja hitelesíti. A tanyahely használójának változása esetén az új tulajdonost csak az egyesület elnöke jelölheti ki, új tanyahely kijelölése kizárólag az elnök engedélyével történhet! A kijelölt tanyahelyek között egész évben tilos a horgászat!

A vízterületen a csónakközlekedés kizárólag a kétoldalas tanyahelyek esetén engedélyezett, és csak keresztirányú lehet! Csónakkikötő karó csak a horgászat ideje alatt használható, a horgászat végeztével azt a vízből el kell távolítani, tilos az etetés megjelölésére karót használni! A csónakkal rendelkező horgász köteles a csónakban látható helyen névtáblát elhelyezni, amelynek tartalmaznia kell a tulajdonos nevét és lakcímét!

A gátőr alatti belvízelvezető (szivattyú) csatornában horgászni, csalihal fogó hálót használni egész évben tilos!

A Rabkerti zsilipnél a műtárgyról horgászni tilos!

 

 

  1. ALSÓVÍZ (MARCAL-TÓ) HORGÁSZRENDJE:

 A vízterületen kötött horgászhely nincs, helyfoglalás érkezési sorrend szerint.

A vízparton vízi létesítmény (stég, horgászállás) nem építhető. Tilos a vízpart bármilyen megváltoztatása, feltöltése, elkerítése, a meglévőkön kívül új horgászhely létesítése.

A „Patkó” vízterületén a horgászat csak a bal parton kialakított horgászhelyeken engedélyezett.

A Pándzsa-patakon a telelő és ívó halállomány védelmében a csalihalháló használata november 1. és június 1. között tilos!

A horgászat kötelező kelléke a pontymatrac és a nagyméretű merítő szák!

 

  1. HORGÁSZÁLLÁS (STÉG) ÉPÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:

 A stéghely nem tagi tulajdon.

A horgászstég megfelelő, balesetmentes állapotáért a stég használója felelős.

Horgászstég építését az engedélyezett méretkorlátok figyelembe vételével, csak fából lehet elvégezni. A stég méretére vonatkozó adatok az Egyesületnél beszerezhetőek.

Az a stégtulajdonos, aki tagságát megszüntette, azonnal köteles stégét elbontani, annak anyagát a vízpartról elszállítani. Amennyiben a tulajdonos bontási kötelezettségének nem tesz eleget, további igénye a stég anyagára nem érvényesíthető.

Az elhanyagolt, rossz állapotú stégek rendbetételére vonatkozó dokumentált felszólítást követően - 10 nap határidőn belül - a szükséges karbantartást, javítást el kell végezni. A határidő leteltét követően, amennyiben a szükséges javítást a tanyatulajdonos nem végzi el, az egyesület a horgászhely használati jogát más tagja részére átadja. Ebben az esetben a stég anyagára tagi igény nem érvényesíthető. A vízparton, valamint a stégeken esőbeálló, illetve bódé építése tilos!

 

VII. TAGSÁGI TÁJÉKOZTATÓ:

 Jegykiadás, fogadóórák az Egyesület tanyaházában:

Január 01-től április 30-ig minden héten

Hétfő, Csütörtök 16-19 óráig

Május 01-től december 31-ig minden héten

Szerda 17-19 óráig.

A tagdíj befizetése, engedélyek kiváltása a készpénzbefizetés ellenében történik. Az igazolványok, engedélyek a következő félfogadási napra készülnek el.

Tagsági viszony rendezése, horgászengedélyek kiváltása a tárgyév július 31. napjáig kötelező. A tagdíjfizetési kötelezettség határidőig történő elmulasztása a tagsági viszony megszűnésével jár!

  

Ezen horgászrend módosításait a 2020. március 14.-i küldöttközgyűlés elfogadta.

Hatálybalépés ideje 2020. április 1.

 

VEZETŐSÉG

Joomla templates by a4joomla