top of page

NÁDORVÁROSI SPORTHORGÁSZOK EGYESÜLETE GYŐR

HORGÁSZREND

Holt-Marcal 08-131

Pándzsa-patak 08-174[

Érvényes: 2023 január 1-től a 2023/24 horgászévre

valamennyi, a horgászszervezet által horgászati célra hasznosított

halgazdálkodási vízterületre

 

I: AZ EGYESÜLET VÍZTERÜLETEINEK NEVE, HATÁRAI:

A Holt-Marcalnak a gyirmóti kereszttöltéstől a Rába folyó töltésébe épített zsilipig terjedő szakasza, (a terület víztérkódja: 08-131-1-1) valamint a Pándzsa patak a veszprémi vasútvonal hídjától a Holt-Marcalba való betorkolásáig (a terület víztérkódja: 08-174-1-1). 

Kijelölt kíméleti terület a Holt-Marcalon (Felsővíz) a Malom-árok jobb oldalán, a Kőhídi-ároktól az összefolyásig terjedő szakasz, a Marcal- tavon (Alsóvíz) a szigetek, a Pándzsa-patak torkolatától kezdődő nádas teljes szakasza, a Patkó jobbpartja és a tó közötti mocsaras terület. A kijelölt kíméleti területeken egész évben tilos a horgászat! A Rabkerti (Helbényi) zsilip, a Kovalter zsilip, a Pándzsa-patak árapasztó műtárgyairól, valamint a gyirmóti keresztöltésbe épített áteresznél a műtárgyról horgászni tilos! 

Éves vendégjeggyel, hetijeggyel, napijeggyel a Pándzsa-patakon, a Marcal-tó (Alsóvíz) teljes területén, beleértve az ún. „Patkót” is, a Felsővízen az ún. „Malomárok” területén lehet horgászni. Ezen engedélyek birtokosai a Felsővíz azon részén, ahol tanyarendszer van érvényben, csak a tanyatulajdonos jelenlétében, annak vendégeként horgászhatnak.

II. A HORGÁSZAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

 1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a helyi horgászrend szabályait.

 2. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.

 3. A területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.

 4. A területi jegyhez kiegészítő jegy kizárólag az adott területi jeggyel el nem érhető, előre meghatározott többletszolgáltatások, vagy többlet horgászati lehetőségek biztosítására adható ki.

 5. A halgazdálkodásra jogosult a jogszerűen kifogott hal elviteléért külön ellenértéket nem állapíthat meg.

 1. A halgazdálkodási vízterületen a hal annak jogszerű kifogásával és a zsákmány fogási naplóban történő rögzítésével kerül a horgász birtokába. A fogási naplóba a kifogott és megtartani kívánt méret és darabszám korlátozással is védett halfajok egyedeit haladéktalanul, a horogtól való megszabadítás után, még a szerelék újradobása előtt be kell írni!

 1. A dátumot hónap, nap, óra, és perc formátumban, négy számjeggyel, arab számokkal kell megadni. A halfajta rovatba mérlegelést követően 0,5 pontossággal kilogramm mértékegységben a méret és vagy darabkorlátozás alá eső halat egyenként kell beírni. A darabszámkorlátozással nem védett halak összsúlyát a halfajnak megadott kódot tartalmazó rovatba szintén kilogramm mértékegységben a horgászat befejezésekor, a horgászhely elhagyása előtt kell beírni. Ha a horgász a nap folyamán a horgászhelyét elhagyja, és a horgászatot másik helyen, vagy ugyanazon a horgászhelyen, de későbbi időpontban folytatja, a beírást értelemszerűen egy napon többször is meg kell ismételnie

 2. A horgász a megtartani kívánt zsákmányt köteles a horgászat befejezéséig a horgászhelyen tartani!

 3. A horgászat nem lehet anyagi haszonszerzés eszköze: A szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos.

  1.  Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni.

  2. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező személy részére.

  3. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.

 4. A horgász köteles az általa észlelt halgazdálkodással, természetvédelemmel kapcsolatos szabálysértést haladéktalanul bejelenteni a területi jegyen (online vásárlás esetén a területi jegy mellékletét képező horgászrendi kivonaton szereplő) halőri telefonszámon.

 5. A horgász a horgászat kezdete előtt köteles a területi jegyen szereplő vízterület, vízterületek aktuális horgászati információinak megismerésére is. (Például telepítés miatt elrendelt tilalom, vagy horgászverseny miatti korlátozás esetén.) Az érvényes vízterületi, horgászszervezeti tájékoztatók elérhetők a www.nadorvaros-he.hu oldalon

III. A TERÜLETHASZNÁLATRA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 1. A horgászat során a környezet védelmét mindenkor szem előtt kell tartani! A horgász a horgászhely elfoglalása előtt az esetlegesen ott található szemetet köteles eltávolítani, annak elhagyása után szemetet nem hagyhat hátra. Tilos az összegyűjtött szemetet a vízparton tárolni!

 2. Tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése Tilos a meglévő növényzettel benőtt területek megbontása, a horgászhely, a vízpart jellegének megváltoztatása, a horgászhely kialakítása, karbantartása során, természetidegen anyag (kő, beton, tégla) felhasználása! 

 3. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelését köteles a halőr vagy a halgazdálkodásra jogosult felé azonnal bejelenteni.

 4. A vízminőség védelme érdekében csak megfelelő minőségű (nem romlott) és a szükséges mennyiségű etetőanyag, csaliféleség használható fel.

 5. A horgászat során a hely jelölésére használt eszközöket, tárgyakat a horgászat befejezése után a vízből minden esetben el kell távolítani.

 6. A horgász sötétedés után köteles horgászhelyét folyamatosan, a víz és a vízpart felőli is, (amennyiben szükséges több fényforrás alkalmazásával) jól láthatóan megvilágítani! 

 

IV: SPECIÁLIS HORGÁSZRENDI ELŐÍRÁSOK

 1. Az általános jogszabályi rendelkezésektől eltérően vízterületeinken a méret és darabszám korlátozással védett halfajok megtartható legkisebb méretei a következők: ponty 35 cm, amur 50 cm, csuka 45 cm, süllő 40 cm, harcsa 80 cm.

 2. A kifogott 5 kg tömeget meghaladó méretű pontyot, süllőt, csukát valamint a 10kg tömeget meghaladó amurt megtartani tilos, azt a vízbe kíméletesen és haladéktalanul vissza kell helyezni! A kifogott hal tömegének pontos megállapítása a horgász kötelessége.

 3. Éves területi engedély birtokában naptári havonta 1db a 10kg-os súlykorlátozást meghaladó amur megtartható!

 4. Az általános jogszabályi rendelkezésektől eltérően a méret és darabszám korlátozással védett halfajok egyedeiből a felnőtt horgász naponta fajonként 2 db-ot, összesen 3 db-ot, az ifjúsági horgász fajonként 2 db-ot, összesen 2 db-ot tarthat meg.

 5. Ponty halfajból adott naptári héten (hétfő 0 órától vasárnap 24 óráig) legfeljebb 6 db, ifjúsági területi engedéllyel hetente 3 db tartható meg 

 6. Ragadozóhalakból (Csuka, harcsa, süllő, kősüllő, balin) adott naptári héten (hétfő 0 órától vasárnap 24 óráig) legfeljebb 4 db, ifjúsági területi engedéllyel hetente 2 db tartható meg

 7. Az esetlegesen megtartani kívánt 2 db süllő kifogása után a továbbiakban célzottan süllőre horgászni tilos!

 8. Az általános jogszabályi rendelkezésektől eltérően éves területi engedéllyel a felnőtt horgász 30 db, az ifjúsági horgász 15 db pontyot tarthat meg. (1/2-éves területi engedéllyel a felnőtt 15 db pontyot tarthat meg).

 9. Éves területi engedéllyel a felnőtt horgász a méret és darabszám korlátozással védett halfajok egyedeiből (a pontyot is beleértve) összesen 50db-ot, a felnőtt féléves területi jeggyel valamint az ifjúsági horgász 25 db-ot tarthat meg. Az engedélyezett darabszám kifogása után új területi engedély nem váltható! Gyermekhorgász éves területi jegy birtokában fajtól függetlenül napi 1 db, heti 2 db, éves viszonylatban összesen 5 db nemes halat tarthat meg.

 10. Az őshonos és idegenhonos darabszám korlátozással nem védett „egyéb” halfajok egyedeiből a felnőtt, ifjúsági, és gyermekhorgász egyaránt naponta összesen 5 kg-ot tarthat meg, amelyből legfeljebb 3 kg lehet a darabszám korlátozással nem védett őshonos „egyéb” hal. 

 11. A méret és darabszám korlátozással védett halfajok egyedeiből éves területi engedéllyel legfeljebb 100 kg, féléves és ifjúsági területi engedéllyel 50 kg hal tartható meg. A darabszám korlátozással nem védett őshonos halfajok egyedeiből naptári hetenként maximum 10 kilogramm, éves szinten 50 kilogramm tartható meg.

 12. Az általános jogszabályi rendelkezésektől eltérően a compó halfaj kifogása egész évben Tilos!

 13. A csuka fajlagos fogási tilalmának kezdetétől a süllő fajlagos fogási tilalmának végéig ragadozó halakra célzottan horgászni, élő és döglött csalihalat, halszeletet, műcsalit a horgászhelyen és a horgászcsónakban tartani, azzal horgászni, továbbá balint, csukát, kősüllőt, sügért, süllőt megtartani tilos!

 14. Kivételt képez a célzott harcsahorgászat, amely kifejezetten harcsázó szerelékkel és 15 cm-nél nem kisebb élő csalihallal használható! A harcsázó szerelék meghatározása: legalább 0,5 mm-nél vastagabb monofil, vagy 0,3 mm-nél vastagabb fonott főzsinórral szerelt felszerelés, amelynek végszereléke valamely a harcsahorgászatnál használatos úszós rendszer (álló vagy fekvő stupek, bója, ideértve az ún. „szakítós” szereléket is) szerint van összeállítva.

 15. Etetőhajó használatának szabályai: vízterületünkön etetőhajót csak a területi engedély mellé kiegészítő engedélyként megvásárolt ún. bojlis (behúzós) engedély birtokában lehet használni. A bojlis engedély megvásárlása esetén az etetőhajót kizárólag etetésre, valamint bojlis és harcsahorgászatra alkalmas végszerelék bejuttatására lehet használni. A bojlis szerelék meghatározása: A horgász szerelékenként egy darab, egy ágú horoggal, horgászhat. Etetőkosarat behúzásos módszer alkalmazása esetén nem szabad használni. A hajszálelőkés, élettelen csali felkínálása kötelező irányelv. Fonott főzsinórok használata tilos! Fonott előtétzsinór maximálisan 20 méteres hosszúságban használható. A felszerelések a partvonalra merőlegesen húzhatók be, oldalra eltérni csak a többi horgász zavarása nélkül lehet. A behúzós engedély birtokosa kizárólag saját végszereléke behordására jogosult! Amennyiben több horgász használ egy etetőhajót, a kiegészítő behúzós engedéllyel mindegyiküknek rendelkeznie kell! Behúzós engedély nélkül etetőhajót használni, azt a horgászat ideje alatt a horgászhelyen, gépjárműben tárolni tilos!

 16. Etetőhajó használatával és behordásos módszerrel éves szinten összesen 15 db méret és darabszám korlátozással védett nemeshal (kizárólag ponty, amur és harcsa) tartható meg, amely az éves fogási kvótába beleszámít!

V. FELSŐVÍZ HORGÁSZRENDJE:

 1. Ezen a vízszakaszon egész évben tanyarendszer van érvényben, más tanyája csak a tanyatulajdonos engedélyével vehető igénybe. A tanyahasználati engedély kizárólag abban az esetben érvényes, ha azt az egyesület vezetőségének valamely tagja hitelesíti. A tanyahely használójának változása esetén az új tulajdonost csak az egyesület elnöke jelölheti ki, új tanyahely kijelölése kizárólag az elnök engedélyével történhet! A kijelölt tanyahelyek között egész évben tilos a horgászat!

 2. A tanyahelyen történő horgászat csak a szomszéd tanyákon horgászók zavarása nélkül gyakorolható! Amennyiben a szomszéd tanyán egyidejűleg horgásznak, a horgászatot (egyoldalas tanyahely esetén) a vízterület teljes szélességében a két tanyahely közötti távolság felén belül kell gyakorolni. Amennyiben a szomszédos tanyát jogosan használó horgász később érkezik, az őt a horgászatában bármilyen módon zavaró, az esetlegesen a két tanyahely közötti távolság felén túl eső területen levő végszereléket a horgász haladéktalanul, külön kérés nélkül köteles onnét eltávolítani!

 3. A vízterületen a csónakközlekedés kizárólag a kétoldalas tanyahelyek esetén engedélyezett, és csak keresztirányú lehet! Csónakkikötő karó csak a horgászat ideje alatt használható, a horgászat végeztével azt a vízből el kell távolítani, tilos az etetés megjelölésére karót használni! A csónakkal rendelkező horgász köteles a csónakban látható helyen névtáblát elhelyezni, amelynek tartalmaznia kell a tulajdonos nevét és lakcímét!

 4. A gátőrház alatti belvízelvezető (szivattyú) csatornában horgászni, csalihal fogó hálót használni egész évben tilos! 

 5. Etetésre alkalmanként, személyenként és botonként 1 kg etetőanyag használható fel. Etetésre kizárólag gabonafélék magvai, valamint, állategészségügyi szempontból ellenőrzött bolti etetőanyag használható fel. Tilos erjedő, penészes etetőanyag vagy magvak vízbe juttatása. Egyéb állateledellel, konyhai hulladékkal és melléktermékekkel etetni tilos!”

 6. A vízterület jelentős része környezetvédelmi szempontból fokozattan védett területnek minősül. A fokozottan védett terület elhelyezkedéséről a Horgászrend 3. számú mellékletét képező térképvázlat alapján tájékozódhatnak. A védett minősítésű területeken való horgászathoz az illetékes Hatóság által kiadott engedély szükséges. Az engedélyt a Hatóság Egyesületünk számára állítja ki, amely így minden érvényes területi jeggyel rendelkező horgászra vonatkozik: A védett területen horgászók a Hatóság rendelkezése értelmében kötelesek a természetvédelmi engedélyt kinyomtatva maguknál tartani, az abban foglalt rendelkezéseket és korlátozásokat megismerni és maradéktalanul betartani. (A természetvédelmi engedély letölthető az Egyesület honlapjáról)

 7. A fokozottan védett területeken gépjárművel közlekedni, csak közvetlenül a parti sávban, a meglévő, a parthoz legközelebb eső nyomvonalakon lehetséges! A rétek növényzetében okozott bármilyen szándékos, vagy gondatlan kártétel, környezetkárosításnak minősül!

VI. ALSÓVÍZ (MARCAL-TÓ) HORGÁSZRENDJE:

 1. A vízterületen kötött horgászhely nincs, helyfoglalás érkezési sorrend szerint. 

 2. A vízparton vízi létesítmény (stég, horgászállás) nem építhető. Tilos a vízpart bármilyen megváltoztatása, feltöltése, elkerítése, a meglévőkön kívül új horgászhely létesítése. 

 3. A „Patkó” vízterületén a horgászat csak a bal parton kialakított horgászhelyeken engedélyezett.

 4. A horgászat kötelező kelléke a horgász mellett elhelyezett azonnal használható kinyitott állapotban levő pontymatrac és a nagyméretű legalább 70x70 cm-es méretű merítő szák!

 5. A vízparti sátorozás a vonatkozó hatósági és közegészségügyi szabályok betartása mellett megengedett! A sátrat csak a vízparti közlekedést nem akadályozó módon szabad felállítani. A táborozás befejezésekor a sátrat le kell bontani! A vízpartra lakókocsi, lakóautó nem telepíthető! A vízparton való életvitelszerűen végzett folyamatos táborozás tilos!

 6. A 24 órát meghaladó horgászatot annak megkezdése előtt a nadorvarosihe@gmail.com e-mail címen be kell jelenteni, megjelölve a horgászat kezdetének és a tervezett végének időpontját. Folyamatos horgászatra maximum 72 óra időtartamig adunk engedélyt. 72 óra letelte után a vízpartot el kell hagyni, a sátrat le kell bontani. Egy hónapon belül a hosszabb időtartamú horgászatok számát a következőképpen szabályozzuk: Két hosszabb időtartamú (24-48 óra közötti) horgászat között legalább 4 naptári napnak kell eltelnie (pl péntektől szombatig tartó horgászat esetén legközelebb a következő hét csütörtökén lehet az újabb horgászatot megkezdeni.

 

VII. PÁNDZSA-PATAK HORGÁSZRENDJE

 1. A Pándzsa-patak egyesületi kezelésben levő szakaszán december1.-től április 30.-ig tilos a pergetéses horgászmódszer (mű és természetes csalival egyaránt) alkalmazása, ide nem értve a klasszikus száraz vagy nedves léggyel, legyezőbottal végzett legyezéses horgászmódszert.

 2. A Pándzsa-patakon a telelő és ívó halállomány védelmében a csalihalháló használata november 1. és június 1. között tilos!

 3. A Pándzsa patakon a darabszám korlátozással nem védett őshonos halfajok egyedeiből maximum napi 3 kg, naptári hetenként maximum 10 kilogramm fogható ki.

 

VIII. HALVÉDELMI ÉS HORGÁSZETIKAI ELŐÍRÁSOK

 1. A drótszák valamint épített fém haltároló (ketrec, mosógépdob) használata hal tartására tilos!

 2. A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos!

 3. Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos!

 4. Vágóhorog használata tilos!

 5. Hármashorog csak a IV./13. pontban meghatározott harcsázó felszerelésen segédhorogként alkalmazható. Egyéb csalihallal történő horgászat csak egyes horoggal gyakorolható

 6. A kifogott hallal való kulturált bánásmód alapkövetelmény! A kifogott hal horogszabadítását haladéktalanul és körültekintően kell elvégezni! Horogszabadító használata kötelező! Ha méreten aluli ragadozóhal a horgot elnyeli, annak kiszabadítását nem szabad megkísérelni: a zsinórt elvágva a halat az elnyelt horoggal együtt haladéktalanul vissza kell engedni. Ha a kifogott halat meg kívánjuk tartani, azt a horgászat végéig fajtól függetlenül, a hal mozgását nem akadályozó, oxigénellátását biztosító tartószákban kell tárolni, vagy ki kell pányvázni. Vödörben a 15 centimétert meg nem haladó hosszúságú csalihalat kivéve kifogott hal nem tárolható.

 7. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását.

 8. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos!

 9. A kifogott halat a vízparton tisztítani tilos!

 10. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.

 

IX. HORGÁSZÁLLÁS (STÉG) ÉPÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:

 1. A stéghely nem tagi tulajdon.

 2. A horgászstég megfelelő, balesetmentes állapotáért a stég használója felelős.

 3. Horgászstég építését az engedélyezett méretkorlátok figyelembe vételével, csak fából lehet elvégezni. A stég méretére vonatkozó adatok az Egyesületnél beszerezhetőek.

 4. Az a stégtulajdonos, aki tagságát megszüntette, azonnal köteles stégét elbontani, annak anyagát a vízpartról elszállítani. Amennyiben a tulajdonos bontási kötelezettségének nem tesz eleget, további igénye a stég anyagára nem érvényesíthető.

 5. Az elhanyagolt, rossz állapotú stégek rendbetételére vonatkozó dokumentált felszólítást követően - 10 nap határidőn belül - a szükséges karbantartást, javítást el kell végezni. A határidő leteltét követően, amennyiben a szükséges javítást a tanyatulajdonos nem végzi el, az egyesület a horgászhely használati jogát más tagja részére átadja. Ebben az esetben a stég anyagára tagi igény nem érvényesíthető. A vízparton, valamint a stégeken esőbeálló, illetve bódé építése tilos!

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.

 2. Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.

 3. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.

 4. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

bottom of page